top of page

Rodo

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), informujemy Państwa, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sobczak Bergmann, ul. Niebieska 16 A, 80-209 Karczemki, NIP 9581308619, REGON 381985437, mail k.sobczakbergmann@gmail.com, tel. kom. 512-108-112. Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych w celu: - zawarcia umowy obsługi prawnej z klientem i jej wykonywania; - reprezentowania klienta przed sądami oraz innymi organami władzy publicznej zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem lub upoważnieniem; - wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii obsługę lub czynności umożliwiające prawidłowe wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. Przede wszystkim będą to każdorazowi pracownicy Kancelarii, jej zleceniobiorcy oraz podmioty współpracujące z Kancelarią, a także usługodawcy świadczący na rzecz Kancelarii obsługę prawną, księgową, finansową lub informatyczną. Dane Udostępniającego mogą być przekazywane przez Kancelarię podmiotom przetwarzającym te dane z upoważnienia Kancelarii takim jak: aplikanci, asystenci oraz pracownicy sekretariatu, działającymi również z upoważnienia Kancelarii lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa substytucyjnego. Przekazanie danych osobowych Udostępniającego nie będzie naruszało obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązków ciążących na Kancelarii z mocy prawa lub zapewnienia możliwości dochodzenia i weryfikacji roszczeń. Przez okres przechowywania danych mają Państwo prawo do: - dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia; - przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane. Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią. Przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO Istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Powodem wniesienia sprzeciwu musi być szczególna sytuacja. Po wpłynięciu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane co do których wyrażony zostanie sprzeciw, chyba że wykazana zostanie uzasadniona prawnie podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Ma ona możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody. Obowiązek podania danych w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest wymogiem ustawowym; w przypadku zaś przetwarzania danych w celach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO obowiązek podania danych jest wymogiem umownym niezbędnym jednakże do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.
Rodo: Tekst
bottom of page